Есть корни, нужна помощь

Вопросы о Румынии: туризм, образование, работа, бизнес,
вопросы ВНЖ, ПМЖ, гражданства.
Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 14 янв 2020, 15:36

Пришёл предварительный под копирку идентичный такой же ответ, как и сразу боярину, из Biroul Județean ilfov
(окружной офис Ильфов ilfov@arhivelenationale.ro) Даже дата на исходящем одинаковая - 25.10.2019г

Bună ziua,
Vă aducem la cunoştinţă că din motive obiective impuse de numărul foarte mare de cereri înregistrate în cadrul instituţiei noastre raportat la numărul de salariaţi, rezolvarea solicitării dumneavoastră nu se poate finaliza în termenul legal.


Привет,
Мы информируем вас, что по объективным причинам, вызванным очень большим количеством запросов, зарегистрированных в нашем учреждении, в отношении количества сотрудников, разрешение вашего запроса не может быть завершено в течение установленного законом срока.

TIPIZAT PRELUNGIRE TERMENE prin email.jpg


ну что ж, ждём второй основной ответ оттуда...переработались бедняги. :lol:

Отправлено спустя 28 минут 47 секунд:
Пришёл стандартный ответ из АНЧ. :pardon:

1) По поводу списка документов для восстановления гражданства.

Bună ziua,

Referitor la petiția adresată Autorității Naționale pentru Cetățenie, vă comunicăm următoarele:

În vederea depunerii dosarului de redobândire a cetățeniei române vă rugăm să consultaţi site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie la adresa http://cetatenie.just.ro/, rubrica Categorii de cereri – Articolul 11, unde sunt prezentate documentele necesare şi procedura redobândirii cetăţeniei române.

Acte necesare pentru foştii cetăţeni români care au pierdut această cetățenie din motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi pentru descendenţii de gradul I, II şi III ai acestora.

1. două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

2. Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată;

3. Buletinul sau cartea de identitate, în original și în copie legalizată;

4. Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul.

5. Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces sau de divorţ) în original și în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

6. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

7. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

8. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române;

9. Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

10. Acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar;

11. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte.

IMPORTANT

· Nu se percep taxe pentru depunerea dosarului la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

· Actele se vor depune într-un dosar cu şină.

· Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza unei aprobări prealabile scrise, printr-un mandatar cu procură specială şi autentică.

· Cererile pot fi depuse la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, la sediul din București sau la birourile teritoriale ale A.N.C. din Iaşi, Galaţi și Suceava.

· Cererilepot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din țara de domiciliu/reședință a solicitantului, care le vor trimite de îndată Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

· La înregistrarea cererilor de redobândire a cetăţeniei române la sediul A.N.C. sau la birourile teritoriale, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte documentul care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României: documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie etc.) sau permisul de şedere de scurtă sau lungă durată. Documentul va fi prezentat în original şi în copie, aceasta din urmă fiind anexată cererii.

· La depunerea cererilor privind cetăţenia română, solicitanții sunt obligaţi să prezinte pașaportul sau buletinul, în original și în copie legalizată, toate actele de stare civilă atât în copie legalizată cât şi în original. Nu sunt acceptate certificatele de stare civilă laminate (plastifiate), întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării.

· Solicitanții (cetățeni străini non-UE/SEE/Confederația Elvețiană) vor atașa dosarului constituit și copia simplă a filei/filelor pașaportului pe care sunt aplicate viza care permite intrarea pe teritoriul României şi/sau ștampila aplicată de punctele de trecere a frontierei privind intrarea pe teritoriul țării, în cazurile cetățenilor statelor pentru care nu este necesară acordarea unei vize. În situația cetățenilor statelor terțe care dețin un permis de ședere eliberat de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederația Elvețiană, acesta va fi atașat de asemenea în copie simplă.

· Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Republica Moldova şi cele din Ucraina.


перевод гугл)

Привет,

Что касается петиции, адресованной Национальному управлению по гражданству, мы сообщаем вам следующее:

Чтобы подать файл для восстановления румынского гражданства, пожалуйста, посетите веб-сайт Национального органа по гражданству по адресу: http://cetatenie.just.ro/, в разделе «Категории приложений - статья 11», где представлены необходимые документы и порядок восстановления гражданства. Румынский.

Необходимые документы для бывших румынских граждан, которые утратили это гражданство по независящим от них причинам или кому оно было отменено без их воли, а также для 1-го, 2-го и 3-го классов.

1. две последние цветные фотографии 3,5 см х 4,5 см

2. Паспорт в оригинале и в копии (с переводом, в зависимости от обстоятельств) легализован;

3. Удостоверение личности или удостоверение личности в оригинале и заверенной копии;

4. Судебные записи из-за рубежа в оригинале и в переводе на румынский язык, легализованные, если применимо.

5. Документы гражданского состояния (свидетельства о рождении, браке, смерти или разводе) в оригинале и в копиях, заверенные для владельца и наследников (родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и дедушек), бывших граждан Румынии и переведенные на румынский язык, легализованные, если применимо;

6. Декларация о своей собственной ответственности, заверенная нотариусом или дипломатическим представительством Румынии, в которой указывается, желает ли он получить румынское гражданство, сохраняя свое местожительство за границей или устанавливая свое местожительство в Румынии;

7. Заявление о собственной ответственности, заверенное нотариусом или дипломатическим представительством Румынии, в котором говорится, что в настоящее время оно не предпринимает и не поддерживает действия против правопорядка, национальной безопасности и в прошлом оно не осуществляло таких действий;

8. Декларация о собственной ответственности, заверенная нотариусом или дипломатическим представительством Румынии, из которой он может определить, подал ли он еще одну заявку на получение румынского гражданства;

9. Документы гражданского состояния в оригинале и в легализованных копиях для несовершеннолетних детей заявителей и переведенные на румынский язык, легализованные, если это применимо;

10. Соглашение родителей о приобретении гражданства Румынии несовершеннолетними детьми, заверенное нотариально заверенным заявлением;

11. Согласие несовершеннолетних старше 14 лет на приобретение румынского гражданства дается нотариально заверенным заявлением в присутствии родителя.

ВАЖНО

· За подачу файла в Национальный орган по гражданству сборы не взимаются.

· Документы будут храниться в файле трека.

· Запросы подаются лично и только в должным образом обоснованных случаях в виде подтверждающих документов, основанных на предварительном письменном одобрении, через специальный и аутентичный прокси-сервер.

· Заявки могут быть поданы в Национальный орган по гражданству, в штаб-квартиру в Бухаресте или в территориальные отделения A.N.C. из Ясс, Галац и Сучавы.

· Заявления также могут быть поданы в дипломатические представительства или консульские учреждения Румынии в стране проживания / проживания заявителя, которые будут немедленно отправлены в Комиссию по гражданству в Национальном органе по гражданству.

· При регистрации заявлений о восстановлении румынского гражданства в штаб-квартире A.N.C. или в территориальных отделениях заявители должны представить документ, подтверждающий право на проживание на территории Румынии: документ о пересечении границы (паспорт, проездной документ и т. д.) или краткосрочный или долгосрочный вид на жительство. Документ будет представлен в оригинале и в копии, последняя прилагается к заявке.

· При подаче заявлений на получение румынского гражданства заявители должны представить паспорт или бюллетень, в оригинале и заверенной копии, все документы гражданского состояния как в легализованной, так и в оригинальной копии. Ламинированные (ламинированные) сертификаты гражданского состояния не принимаются, так как отдельные элементы оригинальных документов были повреждены в результате ламинирования.

· Заявители (не являющиеся гражданами ЕС / ЕЭЗ / Швейцарской Конфедерации) приложат к установленному файлу простую копию вкладок / вкладок для паспорта, на которые подается виза, позволяющих въезд на территорию Румынии, и / или штамп, применяемый пунктами пересечения границы в отношении въезда. на территории страны, в случаях граждан тех государств, для которых виза не требуется. В случае граждан третьих стран, имеющих вид на жительство, выданный одной из стран-членов ЕС / ЕЭП / Швейцарской Конфедерации, он также будет приложен в простом экземпляре.

· Апостиль не требуется для документов из Республики Молдова и Украины.


2) Порядок восстановления румынского гражданства ст. 11

Procedura de redobândire a cetăţeniei române art. 11

Cetăţenia română poate fi redobândită sau se poate acorda persoanelor care au fost cetăţeni români şi care a pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române. Această prevedere legală se aplică și în cazul descendenților foștilor cetățenie români până la gradul III.

Astfel solicitanții trebuie să fie majori, trebuie să dovedească prin comportament, acțiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi să declare că nici în trecut nu au întreprins asemenea acţiuni. De asemenea, aceștia trebuie să fie cunoscuți cu o bună comportare şi să nu fi fost condamnați în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îi face nedemni de a fi cetăţeni români.

Solicitanții vor avea posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

1. Depunerea cererii

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale A.N.C. din Iaşi, Suceava și Galaţi. În cazuri temeinic justificate, cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din București, în baza unei aprobări prealabile scrise.

Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României din ţara de domiciliu sau de reședință.

După depunerea cererii, Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie va fixa primul termen la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, un termen care va fi fixat la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii.

De asemenea, tot la acest moment, Preşedintele Comisiei dispune prin rezoluţie, solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetățeniei române. Aceste relații urmează să fie comunicate Comisiei într-un termen ce nu va depăşi 60 de zile, iar în situaţii excepţionale, în limitele termenului de cel mult cinci luni de la înregistrarea cererii.

2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, Preşedintele Comisiei pentru cetăţenie va dispune prin rezoluție completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută.

La primul termen stabilit inițial, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată.

Potrivit art.161 din Legea cetățeniei române, în situaţia în care persoana care a solicitat redobândirea cetăţeniei române este cercetată într-o cauză penală, Comisia pentru cetățenie poate dispune suspendarea procedurii de redobândire a cetăţeniei române până la finalizarea acelei cauze, dacă nu există alte motive pentru respingerea cererii.

3. Raportul Comisiei

După dezbaterea cererii, Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport pe care îl înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, raport însoţit de cererea de redobândire a cetăţeniei române și care menţionează întrunirea condiţiilor legale pentru redobândirea cetăţeniei române de către solicitant.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru redobândirea cetăţeniei, Comisia pentru cetățenie, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii. O nouă cerere de redobândire a cetăţeniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

4. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea cetăţeniei române, emite într-un termen ce nu va depăşi 3 zile ordinul de redobândire a cetăţeniei române, ordin care se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.

În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, acesta va respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei. Acest ordin de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

5. Depunerea jurământului

Cetăţenia română se redobândeşte de la data depunerii jurământului de credinţă față de România.

Astfel, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române, persoanele care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.În cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit o singură dată, dacă cererea de prelungire este formulată înainte de împlinirea acestuia și este însoţită de documente doveditoare. Cererea de prelungire se aprobă de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România) sau de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din țara de domiciliu (pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate).Jurământul de credinţă se depune de către persoanele care au solicitat redobândirea cetățeniei române cu stabilirea domiciliului în România în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei sau a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ori a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens.Jurământul are următorul conţinut: "Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României"După depunerea jurământului, Comisia pentru cetățenie eliberează titularului certificatul de cetăţenie română, semnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Certificatul conţine elemente de siguranţă şi are aplicată fotografia titularului.Nedepunerea jurământului de credinţă, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetăţenia română, în termenul legal de 6 luni, atrage încetarea efectelor ordinului de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoana în cauză.Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 11 cu menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţă, în termenul prevăzut de lege, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază. În acest caz, certificatul de cetăţenie română va fi eliberat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 11 cu menţinerea domiciliului în străinătate, poate depune jurământul de credinţă şi în cadrul ședinței solemne din România, în termenul prevăzut de lege, cu acordul şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază.

Informaţiile solicitate în petiția dvs. nu sunt de competenţa Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Cu stimă,


перевод гугл)

Порядок восстановления румынского гражданства ст. 11

Гражданство Румынии может быть восстановлено или оно может быть предоставлено лицам, которые были гражданами Румынии и потеряли его по причинам, не принадлежащим им или которым это гражданство было отменено без их воли, если они выполняют условия, предусмотренные ст. 8 лит. б), в) и д) Закона о гражданстве Румынии. Это правовое положение распространяется также на потомков бывшего румынского гражданства вплоть до третьей степени.

Таким образом, заявители должны быть крупными, они должны доказывать своим поведением, действиями и отношением, лояльность к румынскому государству, не предпринимать и не поддерживать действия, направленные против правопорядка или национальной безопасности, и заявлять, что они не предпринимали такие действия в прошлом. , Они также должны быть известны своим хорошим поведением и не должны быть осуждены дома или за границей за преступление, которое делает их непригодными для граждан Румынии.

Заявители будут иметь возможность сохранить свое иностранное гражданство и установить местожительство в стране или сохранить ее за границей.

1. Подача заявки

Запрос о восстановлении румынского гражданства подается лично в штаб-квартиру Национального управления по гражданству в Бухаресте или в территориальные отделения A.N.C. из Ясс, Сучавы и Галац. В должным образом обоснованных случаях просьба о восстановлении румынского гражданства подается представителем со специальной и подлинной доверенностью в штаб-квартире Национального управления по делам гражданства в Бухаресте на основании предварительного письменного согласия.

Лица, имеющие место жительства или проживания за границей, могут подать запрос на повторное приобретение румынского гражданства в дипломатические представительства или компетентные консульские учреждения Румынии в стране проживания или проживания.

После подачи заявления Президент Комиссии по гражданству установит первый срок для Комиссии, чтобы проверить выполнение условий, необходимых для восстановления румынского гражданства в соответствии со ст. 11, срок, который будет установлен не более 5 месяцев с даты регистрации заявки.

Кроме того, также в этот момент Президент Комиссии своим постановлением распоряжается запросить отношения от любых органов власти относительно выполнения заявителем условий, предусмотренных ст. 8 параграф (1) горит б) и д) Закона о гражданстве Румынии. Эти отношения должны быть доведены до сведения Комиссии в течение периода, не превышающего 60 дней, а в исключительных ситуациях - в течение не более пяти месяцев с момента регистрации заявки.

2. Решение запроса Гражданской комиссии

В случае обнаружения отсутствия документов, необходимых для удовлетворения запроса, Президент Комиссии по гражданству закажет резолюцией в течение 4 месяцев с момента получения петиционером ходатайства в технический секретариат Комиссии под санкцией отклонения запроса как неподдерживаемого.

В первый установленный первый срок Комиссия проверяет выполнение условий, необходимых для восстановления румынского гражданства, в соответствии с положениями ст. 11 и ст. 8 параграф (1) горит б), в) и д) Закона о гражданстве Румынии №. 21/1991, переиздано.

В соответствии со статьей 161 Закона о румынском гражданстве, в случае, когда лицо, обратившееся с просьбой о восстановлении румынского гражданства, расследуется по уголовному делу, Комиссия по гражданству может отдать распоряжение о приостановлении процедуры восстановления румынского гражданства до конца этого случая, если нет других причины отклонения запроса.

3. Отчет комиссии

После того, как запрос был обсужден, Комиссия по гражданству составляет отчет, который она представляет Президенту Национального управления по гражданству, отчет, сопровождаемый запросом о восстановлении румынского гражданства и в котором упоминается выполнение правовых условий для восстановления румынского гражданства заявителем.

Если условия, требуемые законом для восстановления гражданства, не выполнены, Комиссия по гражданству посредством обоснованного отчета предлагает президенту Национального управления по гражданству отклонить запрос. Новое заявление о восстановлении румынского гражданства может быть подано через 6 месяцев после отклонения предыдущего заявления.

4. Издание распоряжения Президента Национального органа по гражданству.

Президент Национального органа по гражданству, отмечая, что условия, предусмотренные Законом о гражданстве Румынии, выполнены, в течение срока, не превышающего 3 дня, приказ о восстановлении румынского гражданства, порядок, который сообщается заявителю, заказным письмом с подтверждением получения, в течение 3 дня с даты выдачи заказа.

Если президент Национального органа по гражданству обнаружит, что условия, предусмотренные Законом о гражданстве Румынии, не выполнены, он по порядку отклонит ходатайство о восстановлении гражданства. Этот приказ об отклонении запроса о восстановлении румынского гражданства должен быть незамедлительно направлен заявителю заказным письмом с подтверждением получения.

 Распоряжение президента Национального органа по гражданству об отклонении ходатайства о предоставлении или восстановлении румынского гражданства может быть обжаловано в течение 15 дней с даты сообщения в Секцию административных и налоговых споров Бухарестского суда. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Административный и налогово-налоговый отдел Бухарестского апелляционного суда.

5. Принятие присяги

Гражданство Румынии восстанавливается со дня принятия присяги с Румынией.

Таким образом, в течение 6 месяцев с даты сообщения распоряжения президента Национального органа по гражданству о восстановлении румынского гражданства лица, которые восстановили румынское гражданство, принесут присягу в отношении Румынии.

 

В должным образом обоснованных случаях этот срок может быть продлен один раз, если запрос на продление делается до его выполнения и сопровождается подтверждающими документами. Запрос на продление утверждается президентом Национального органа по гражданству (для лиц, которые запросили место нахождения в Румынии) или главой дипломатического представительства или консульского учреждения в стране проживания (для лиц, которые запросили пребывание за границей).

 

Клятву веры дают лица, которые просили вернуть румынское гражданство путем установления их постоянного места жительства в Румынии на торжественном заседании перед министром юстиции или президентом Национального управления по гражданству или одним из 2 вице-президентов делегированных полномочий в этом отношении.

 

Клятва имеет следующее содержание: «Клянусь быть преданным стране и румынскому народу, защищать национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии»

 

После принятия присяги Комиссия по гражданству выдает владельцу свидетельство о гражданстве Румынии, подписанное президентом Национального органа по гражданству. Сертификат содержит элементы безопасности и фотография владельца.

 

Отказ от присяги по вере по причинам, связанным с лицом, получившим румынское гражданство, в течение законного срока в 6 месяцев влечет за собой прекращение действия порядка восстановления румынского гражданства для соответствующего лица.

 

Лицо, получившее румынское гражданство на условиях, предусмотренных ст. 11, сохраняя свое местожительство за границей, он принесет присягу в течение срока, установленного законом, перед главой дипломатического представительства или консульского учреждения Румынии в стране, где он проживает. В этом случае румынское свидетельство о гражданстве будет выдано главой дипломатического представительства или консульского учреждения.

 

Лицо, получившее румынское гражданство на условиях, предусмотренных ст. 11, сохраняя свое местожительство за границей, он также может принять присягу на торжественном собрании в Румынии в течение срока, предусмотренного законом, с согласия главы дипломатического представительства или консульского учреждения Румынии в стране, где он проживает.

 Информация, запрошенная в вашем ходатайстве, не входит в компетенцию Национального управления по гражданству.

 С уважением,
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 14 янв 2020, 16:57

Ответила антикоррупционная прокуратура РМ, отчиталась, что завела административную процедуру, и на том спасибо...
А перенаправить эту мою жалобу по компетенции мозга не хватило? :unknown:

image.jpeg


image (1).jpeg


гугл перевод)

13.01.2020 г. в Северную прокуратуру Антикоррупционной прокуратуры была получена жалоба от резидента Республики Беларусь, г.Минска, с просьбой выяснить и подтвердить факт проживания его предков за период 1918 - 1920.
В этот же день была начата административная процедура с номером
06D / ADM / 2020.

На основании содержания жалобы следует указать следующее:
/ V,
В ст.5 Закона Старой Республики Молдова № 3 от 25.02.2016 г. о прокуратуре,
Функции прокуратуры четко определены.
Таким образом, исходя из положений ст.5 Закона, упомянутого выше, в соответствии с условиями закона,
Прокуратура выполняет следующие функции:
а) проводит и осуществляет уголовное преследование и представляет обвинение в суде
суждение;
б) организует, направляет и контролирует деятельность органов уголовного розыска в
рамки уголовного процесса;
c) осуществляет, в том числе ex officio, контроль за соблюдением законодательства о
специальная следственная деятельность;
d) осуществляет, в том числе ex officio, контроль за соблюдением законодательства о
запись уведомлений о совершении или подготовке к совершению преступления;
e) инициирует, рассматривает и участвует в рассмотрении дел о нарушении;
е) обеспечивает международную правовую помощь по уголовным делам и сотрудничеству
международный в своей сфере деятельности;
г) участвует в унитарной реализации национальной и международной политики государства
по уголовным делам;
h) представляет предложения по совершенствованию законодательства и участвует в разработке
нормативные акты в своей сфере деятельности;
и) применять меры по защите свидетелей, жертв преступлений и других
участники уголовного процесса;

j) в случае не возбуждения или прекращения уголовного преследования в соответствии с условиями закона,
гражданский иск и участвует в его рассмотрении;
k) осуществляет контроль за соблюдением законов при применении мер защиты
свидетели, жертвы преступлений и другие участники уголовного процесса;
1) рассматривает запросы и ходатайства в соответствии с компетенцией.

При таких обстоятельствах, исходя из функций прокуратуры, ходатайства петиционера не находят отражения в прокуратуре, но они находятся в компетенции других органов, поэтому ходатайство должно быть отклонено.
Таким образом, причины вмешательства прокурора в данном деле отсутствуют.
Если вы не согласны с полученным ответом, в соответствии с
положения ст. 189, вы имеете право обжаловать его в суде
административный спор в течение 30 дней со дня его получения, соблюдая
Преимущественно предварительный способ оспаривания, который должен быть адресован прокурору
старший адрес: мун. Бельцы, ул. Пации № 21.


Отправлено спустя 1 час 32 минуты :
Давно у нас не было музыкальной паузы)...вот космическая музыка для релакса мозга, которая меня мотивирует к Победе.
Не сдаваться, только вперёд!! ;)
1) https://www.youtube.com/watch?v=WAbr38u9nGM
2) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 17 янв 2020, 21:20

пришёл ответ из МВД Румынии;

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL
Va transmitem, in atasament, informarea MAI/DSG cu privire la redirectionarea petitiei dvs., inregistrata cu nr. ХХХХХ/14.01.2020.
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКЦИЯ СЕКРЕТАРИАТ
Мы прилагаем в приложении информацию MAI/DSG, касающуюся перенаправления вашей петиции, зарегистрированной под номером. ХХХХХХ/ 14.01.2020.
 СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ну и собственно ниже во вложении был сам официальный ответ МВД Румынии.

image (1).jpeg


гугл перевод)

Сообщаем вам, что согласно положениям ст. 6 ОГ 27-2002 относительно регулирования деятельности по разрешению петиций, с последующими изменениями и дополнениями, ваша петиция, зарегистрированная под вышеуказанным номером, адресованная Министерству внутренних дел, была проанализирована и передана для урегулирования в Национальный архив Румынии.

Мы продолжаем заверять вас в нашей поддержке в решении ваших проблем в рамках, установленных законом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
AlexanderHaifa
VIP
Сообщения: 1888
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 21:26
Благодарил (а): 125 раз
Поблагодарили: 282 раза

Есть корни, нужна помощь

Сообщение AlexanderHaifa » 17 янв 2020, 21:24

Граф, они с вами играют в бюрократический футбол.
Впрочем, когда вы через 2-3 года сподобитесь подать документы на Румынию, искусственно созданная Андреем Тину очередь вырастет настолько, что при вашей жизни уже не получите. Получит Ваш сын.
А у него и так уже есть статус зарубежного украинца, это круче чем какая-то Румыния.

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 17 янв 2020, 21:25

Теперь всё находится под контролем, и сошлось на Нац/архиве Румынии. Ждём вестей оттуда...

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
AlexanderHaifa писал(а):Источник цитаты Впрочем, когда вы через 2-3 года сподобитесь подать документы на Румынию, искусственно созданная Андреем Тину очередь вырастет настолько, что при вашей жизни уже не получите. Получит Ваш сын.
А у него и так уже есть статус зарубежного украинца, это круче чем какая-то Румыния.

Зачем вам так явно завидовать мне...? :P Ведь у вас то при всём желании ни когда уже не будет НАСТОЯЩИХ оснований для гражданства Румынии, как у меня! :P

Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
AlexanderHaifa, я ни куда не спешу))...моя цель показать, что в Румынии/Молдове не сохранилось данных, доказывающих проживание и резидество бывших граждан Румынии на территории Бессарабии с 1918г по 1940г...
То есть ни каких учётов нет!

Аватара пользователя
Парис
VIP
Сообщения: 15151
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 22:07
Откуда: Москва
Благодарил (а): 209 раз
Поблагодарили: 1260 раз
Контактная информация:

Есть корни, нужна помощь

Сообщение Парис » 17 янв 2020, 22:04

фазан79 писал(а):Источник цитаты всё ... сошлось на Нац/архиве Румынии. Ждём ... от...

...мышей архива благодарных отзывов за вкусную бумагу фазана...а от его же работников за ее мягкость...
Гражданство Венгрии за 6 мес.: паспорт, ID, СОР, СОБ. ПМЖ в Словакии 1 месяц. ВНЖ Франции. РВП в РФ по квоте в Москве за 2 мес. Успешный многолетний опыт. Работаю до результата. Консультации по гражданству, ВНЖ/ПМЖ всех стран ЕС и Канады. hung@i.ua

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 17 янв 2020, 22:21

Всё, продублировал только что своё обращение с документами родства, ещё во все 40 районных архива Румынии... :P
http://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 18 янв 2020, 13:16

Молдове угрожает страшнейший демографический кризис в Европе

Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/moldove ... -k-1181887

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 18 янв 2020, 17:49

Так как мою тему читают спец-службы, и чиновники многих стран, то я решил опубликовать здесь угрозы одного клоуна, который сегодня прямо меня уже достал в личке своим "якобы шантажем". Сразу видно, что работает какой то школяр, а не профессионал.))
Ибо запомни, и запиши - профессионалы делают, а не угрожают!
Теперь ты оставил достаточно здесь материала для моего родного КГБ Беларуси, СБУ/ФСБ, и всех остальных служб Польши/Румынии/США.
Они быстро в случае чего определяться с тобой кто ты есть такой на самом деле. Ты думаешь спрятался за своим ником, и другим ай-пи? Ну..ну...
А ты не думал "вундеркинд", что теперь кто-то возьмет, и теперь уже подставит именно тебя, осуществив все эти вещи, перечисленные тобой, даже не кого перед этим не предупреждая, как ты?

И чо, скажешь ты? А то, что мои данные герой, знаешь не только ты. Я не когда, и не от кого не скрывался в отличие от тебя, и не боялся. Так как все мои действия ЗАКОННЫ.
Здесь уже были попытки намеков аналогичных угроз от ранее известных персонажей, но после того, как я их ткнул всех в их же вырытую яму носом, в виде уже оформленной ими самими на себя их "писанине" (явке с повинной)...одни сразу же слились, а другие сделали вид, что они "добряки", и просто пошутили!
Так что в случае выполнения этих ниже перечисленных угроз, даже не тобой, все выше эти указанные спец-службы, подумают теперь уже на тебя родной, и ТОЛЬКО НА ТЕБЯ...
догоняешь теперь, какую свинью ты себе сам подложил собственноручно сегодня?

А Фазану будет достаточно приложить спецслужбам алиби в виде только скринов этой переписки...
Доказывать после этого будешь уже ты, что ты этого не совершал.

Ты отдаешь себе отчёт также о том, что ты испортил себе репутацию на этом форуме?
Какой бы не был Фазан плохой, но он помогал людям, и гнул свою ЗАКОННУЮ линию! Он ни когда не опускался до того, что сегодня сделал ты. А чем лично ты, и тебе подобные чмо занимались на этом форуме? Пытались из за зависти таким образом засунуть "палки в колеса"?
Не исключаю, что и тебя дурачка использовали в темную, подсказав мои данные...Но это твои проблемы, в случае шухера ты сам сольешь их всех кому нужно!

Сообщаю всем шантажиста на будущее! Меня не кто ни когда не сломит, не запугает, и не остановит. Во мне великая сила моих многоциональных умерших предков, которые как ангелы хранители постоянно помогают мне!!
Так что я смеюсь вам в лицо на все эти угрозы, и шантаж)))
И продолжу идти к своим законным целям!

МОДЕРАТОРЫ, ПРОШУ НЕ УДАЛЯТЬ, УКАЗАННЫЕ ВНИЗУ УГРОЗЫ, И ГОТОВЯЩИЕСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ КО МНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТ МОЕГО ИМЕНИ!!
Я загнал это всё под спойлер, пусть сохранится пунктуация оригинал этого "умного" автора. Свои личные данные, указанные им, я оттуда удалил!
Пускай это останется в назидание будущим идиотам, как хороший урок!!!

ФЕН писал(а):Заголовок: Есть корни, нужна помощь

фазан79 писал(а):Всё, продублировал только что своё обращение с документами родства, ещё во все 40 районных архива Румынии...
http://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/Вам уже можно в решалы переходить.. С вашими талантами. (у меня есть знакомый в Минске - ХХХХХ ХХХХХХ, он мечтает новорумыном стать.Не хотите помочь ему? За вознаграждение ессно. Если да-я его телефон и почту вам в личку скину. Может у него быстрее получится, а вы на нем потренируетесь оттачивать мастерство)) Ему чуть больше сороковника-с ним можно договориться)))


ФЕН писал(а):И адрес знаю. И телефон. И что на кого оформлено. Не все знаю, но много. По поводу крутости и бойцовских качеств- я знаю, что ХХХХХХХ - безмозглая курица с отбитой головой-это даже видно по манере твоего общения. Ехать к тебе не собираюсь-с пидорасами не встречаюсь.
А что тебе по хуй-так ты, петух ряженый, забыл, что по хую-больно.
ХХХХХХХ от своего имени на досуге отправит сотню писем в ИГИЛ, джамааты, поугрожает членам правительства Румынии и Польши физической расправой, напишет им , зачем ему нужны их паспорта, приложит свои молдавские доки. Сообщит молаванам, кто он и что. Напишет ХХХХХХХ в госдеп от своего имени, что ненавидит Трампа и америку и собирается совершить теракт, и уже украл у американских граждан миллион долларов. И скрины кардерские приложит. И в РФ и Молдове школы и вокзалы заминирует ХХХХХХХ. А еще ХХХХХХ напишет в КГБ Белоруссии угрозу на госстрой страны и президента. Но вначале ХХХХХХХ пошантажирует любимые страны. И поверь, ХХХХХХХ сделает это очень профессионально.А под занавес- ХХХХХХХ станет Че Геварой против белорусского режима. И когда ХХХХХХХХ с несвоей почты заминирует несколько школ и вокзалов, его за яйца вытащат в три секунды. А после ты напишешь, похуй тебе или нет
И посмотрим, как тебе похую :lol: Пкажешь свои таланты спецслужбам.
Так что, вперед. Мы начинаем КВН. Для кого? Для него-фазана-пидораса!!! :lol:
Процесс не сиюминутный, но регулярный и тщательно выверенный.

Так что встреча у тебя, ХХХХХХХ будет. Обязательно будет.
Изображение

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 19 янв 2020, 11:42

AlexanderHaifa писал(а):Источник цитаты Фазан, для получения молд.паспорта вы должны были представить доказательства проживания вашего предка в Молдове. Вам это требование удалось обойти, с чем я вас и поздравляю.

Вы ЛЖЕЦ, и правокатор с купленными корнями якобы ваших "румынских предков"!
Вот справка, доказывающая проживание предков Фазана в Бессарабии в Флорештах с 1900г по 1911г

36e976f7-ed71-4bbd-838d-8e853f15326b.png


AlexanderHaifa где хоть одна такая же справка на этом форуме от ваших "румынских" предков??
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

adeltov
Эксперт 1h2.ru
Сообщения: 921
Зарегистрирован: 23 июн 2019, 14:37
Благодарил (а): 269 раз
Поблагодарили: 251 раз

Есть корни, нужна помощь

Сообщение adeltov » 19 янв 2020, 12:25

AlexanderHaifa, корни на стол!

westfive
Участник 1h2.ru
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 дек 2019, 03:32
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 12 раз

Есть корни, нужна помощь

Сообщение westfive » 20 янв 2020, 00:01

И правда призываю к ответу АлександраХайфу! В поддержку фазана! Где Ваши купленные корни ?
Ничто не данность, ничто не истинно, и жаловаться нормально. Главное — уметь. Жалоба может помочь сформулировать проблему и порой помогает её решить

Влад ТВ
Интересующийся 1h2.ru
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 янв 2020, 17:26
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Есть корни, нужна помощь

Сообщение Влад ТВ » 20 янв 2020, 20:12

Фазан, день добрый!
По Вашему совету написал на эл. почту Министерства юстиции и в МИД по вопросу имею ли я право на восстановление гражданства, т.к. отец родился в Бирзуле (Котовск) в 1934 и достаточно ли его св-ва о рожд и моего.
Посмотрим что ответят.
по матери мой дед родился в 1898 г в Гродненской губернии

Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
не знаю правильно ли я адресовал.....
cetatenie@just.ro
opinia_ta@mae.ro
вот на какие адреса отправил
может подскажешь правильный адрес(а) эл. почты?

Аватара пользователя
фазан79
VIP
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 16:52
Откуда: Rzeczpospolita Polska!
Благодарил (а): 185 раз
Поблагодарили: 394 раза
Предупреждения: 3
Забанен: за 3 предупреждения

Есть корни, нужна помощь

Сообщение фазан79 » 20 янв 2020, 21:20

Влад ТВ писал(а):Источник цитаты Фазан, день добрый!
По Вашему совету написал на эл. почту Министерства юстиции и в МИД по вопросу имею ли я право на восстановление гражданства, т.к. отец родился в Бирзуле (Котовск) в 1934 и достаточно ли его св-ва о рожд и моего.
Посмотрим что ответят.
по матери мой дед родился в 1898 г в Гродненской губернии

Салют земляку (по вашему деду)!...))) Вы тоже оказывается потомок Литвинов, как и я!!!!!!
Всё правильно сделали, вы молодец!! :good: Посмотрим что теперь ответят из Румынии, мне тоже очень интересно всё это...Не скрою, что у меня есть также личный интерес в этом, так как моя бабушка тоже родилась в Бирзуле до 1940г...
Кстати по вашему деду у вас на будущее есть основания для получения гражданства Беларуси, но пока наверное особого смысла в этом нет, так как на данном этапе РФ = РБ (Таможенный Союз, понимаешь мать его...)
Кстати визовый сбор в ЕС для Беларуси снизили также до 35 евро, начиная с 1 июля 2020г.
Влад ТВ писал(а):Источник цитаты не знаю правильно ли я адресовал.....
cetatenie@just.ro
opinia_ta@mae.ro
вот на какие адреса отправил
может подскажешь правильный адрес(а) эл. почты?

сча перепроверю всё)

Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
скидываю сюда эти официальные сайты...

МИД Румынии https://www.mae.ro/contact
почта; opinia_ta@mae.ro

АНЧ (Орган подразделения мин-юста Румынии, предоставляющий гражданство) http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/
почта; cetatenie@just.ro

ВСЁ ВЕРНО! Ждёмс...
Последний раз редактировалось фазан79 20 янв 2020, 21:30, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
orlan
Постоялец 1h2.ru
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 26 ноя 2019, 12:16
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 32 раза

Есть корни, нужна помощь

Сообщение orlan » 20 янв 2020, 21:30

фазан79 писал(а):Источник цитаты так РФ = РБ

С паспортом Росии можно жить и работать в Билорусии на равне с билорусами ?

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
adeltov писал(а):Источник цитаты AlexanderHaifa, корни на стол!

Хоть с каково города ваши корни ? Может мы тожи с вами земляки ?
Боярин . Патриот Румынии .
Смотрю каждый день канал "ROMANIA, TE IUBESC!" ("РУМЫНИЯ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!") .